ĐẶT PHÒNG - Queenspa

Tet holiday in Viet Nam
  • Close time: from 14th-Feb,2018 to 23th-Feb,2018
  • Reopen time: 24th-Feb,2017
Thank you and Happy Lunar New Year!
YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ

(Giờ địa phương)